Persondata

væg

1. DATAANSVARLIG

PEAK Safety leverer sikkerhedskurser, arbejdsmiljørådgivning samt salg, udlejning og rådgivning i valg af udstyr.
Vi holder til i Taastrup, men har kunder i hele landet samt udlandet. Vores kunder spænder fra enkeltpersoner og mindre virksomheder til store globale virksomheder, der ønsker at højne eller vedligeholde sikkerheden på deres arbejdsplads.
Vi assisterer vores kunder fra den teoretiske del og frem til den praktiske.
PEAK Safety (benævnes herefter PEAK Safety) er dataansvarlig.

PEAK Safetys kontaktoplysninger er:
PEAK Safety
Taastrupgårdsvej 32,
2630 Taastrup
Sales@peak-safety.com

PEAK Safety udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
PEAK Safety er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).
PEAK Safety leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til PEAK Safety, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af PEAK Safety.

2. HVORDAN INDSAMLER PEAK SAFETY PERSONOPLYSNINGER?

PEAK Safety indsamler personoplysninger på følgende vis:
• Bruger peak-safety.com (f.eks. browsercookies).
• Benytter /Peak-safety-siden på dit website.
• Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
• Skriver til os via sociale medier.
• Når du vælger at købe og/eller anmode om en af PEAK Safety Mades ydelser – f.eks. ved køb af et kursus.
• I forbindelse med brug af PEAK Safetys digitale ydelser – herunder vores support-formular
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER PEAK SAFETY?

PEAK Safety indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
• Feedback på andre digitale platforme – egen portal.
• Browserinformationer.
• Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.
Du kan, efter eget ønske, vælge at give PEAK Safety personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give PEAK Safety mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.
Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.
Såfremt du vælger at gøre dette, betragter PEAK Safety det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.
Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil PEAK Safety i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

PEAK Safetys formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:
• Behandling af dine oplysninger og køb af PEAK Safety ydelser.
• Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
• Opfyldelse af din anmodning om ydelser.
• Forbedring og udvikling af PEAK Safety serviceydelser.
• Tilpasning af PEAK Safety kommunikation og markedsføring til dig.
• Administration af din relation til PEAK Safety.
• Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå PEAK Safety baserer behandlingen af dine personoplysninger.
PEAK Safety kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse specialopgaver og rådgivning heraf.
Ligeledes kan PEAK Safety behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
Behandlingen kan også finde sted for at PEAK Safety kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.
Af legitime interesser, som PEAK Safety forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af PEAK Safety ydelser.
Oplyser du PEAK Safety om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger PEAK Safety oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefaciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PEAK Safety behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, PEAK Safety har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger PEAK Safety har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter PEAK Safety alle oplysninger, som PEAK Safety ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre PEAK Safety efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan ved skriftlig anmodning til PEAK Safety enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.
Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Du kan også kontakte PEAK Safety, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Anmodningen fremsendes til:

PEAK Safety
Taastrupgårdsvej 32
2630 Taastrup
Att.: Nadia Krogh
eller sales@peak-safety.com

PEAK Safety vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.
Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger PEAK Safety, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
PEAK Safety kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS PEAK SAFETY

Når du søger en stilling hos PEAK Safety (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet PEAK Safety i forbindelse med din ansøgning.
Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.
PEAK Safety bruger oplysningerne til at vurdere, om PEAK Safety ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.
Dine oplysninger opbevares i PEAK Safety kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.
PEAK Safety har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).
PEAK Safety beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.
Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

PEAK Safety beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
PEAK Safety har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
For at undgå datatab tager PEAK Safety løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil PEAK Safety underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
PEAK Safety sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.
Udover PEAK Safety interne systemer benytter PEAK Safety sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.
PEAK Safety har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.
PEAK Safety sletter dine personoplysninger, når PEAK Safety efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til PEAK Safetys behandling af
personoplysninger kan du henvende dig til:

PEAK Safety
Taastrupgårdsvej 32
2630 Taastrup
Att.: Nadia Krogh
sales@peak-safety.com

Eller ved at benytte vores kontakt-formular.
Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.
Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.
Denne side er sidst redigeret 01. februar 2024